ಬಾಗಿವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗೇಯ ದಪ್ಪಯ್ಯನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವೀರಗಲ್ಲು

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಿವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲು. ಈ ಒಂದು ಶಾಸನ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಪುಟ 8 ರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನ ಸಂಖ್ಯೆ 102 (XV ಹೊನ 81) ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಒಂದನೆಯ ಪಟ್ಟಿ
1.  ಶಕವರುಸದ ಸಸಿರದ 1241 ವರ್ತ್ತಮಾಸ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ಥಿಸಂವಭರದ ಭಾ
2.  ದ್ರಪದ ಬಹುಳ 10 ಸೋಮವಾರದಂದು || ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮತು ಪ್ರತಾಪಚ
3.  ಕ್ರವರ್ತ್ತಿ ಮಲೆರಾಜಾಧಿರಾಜ ಮಲೆಪರೊಳಗಂಡ ಯಾದವನಾರಾಯ
4.  ಣ ದ್ವಾರಾವತೀಪುರವರಾಧೀಶ್ವರ ಲಾಳಜೋಳಗೌಳಗುರ್ಜರಚೋಳರಾಯ

ಎರಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿ
5.  ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರಿಯ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯಪ್ರತಿಷ್ಟಚಾರಿಯ |  ಮಗರರಾಯಮಸ್ತ ಕಾಸೂಲ ಕಾಡವರಾಯದೆ
6.  ಸಾಪಟ್ಟ ಗಿರಿದುರ್ಗ್ಗಮಲ್ಲ | ಚಲದಂಕರಾಮ | ಅಸಹಾಯರಾಯಸೂರ ರಾಯಹುಲಿರಾಯ ಗಂಡಬೇರುಂಡ
7.  ಹೊಯಿಸಣ ಶ್ರೀ ವೀರಬಲ್ಲಾಳದೇವರು | ಸುಸ್ಥಿರರಾಜ್ಯಂ ಗೆಯ್ಯುತ್ತಿರಲು…ಸಿ….
8.  …ರ. ಱ ಹಾವಪುರ. ಹಳಿ.. ನುರರುದಕಾರಂ ವಬೂವಳ ಬಳ
9.  ..ಗ ಸಿಂಗೆಯದಂಣ್ನಾಯ್ಕನ ಮಗ ಸೋವೆಯರ ಮ[ಲಿ]ತಂಮ…ಜಂ..

ಮೂರನೆಯ ಪಟ್ಟಿ
10.  ಯಿದ ಹೊಯಿಕಟ್ಟಾಡಿ ಬಿದ ಬೀರಗಲು ಬಿರದವಳಿ ಸರಣಾಗತವಜ್ರಪಂಜನುಂ ಮ
11.  ರುಕವ ಕಲಿಗಳಂಕುಸ ಸರೀರಸಂಪತ್ತಿ ಆಸೆಮಡುವಕುಮರರಗಂಡ ಸನಿಮವನಂ
12.  ಅಂಕೆಯನಾಯ್ಕನ ಮಗ ಕ.. [ಮಲಿತ]ಮ | ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ
ಸಾರಂಶ:
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಾಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮಲೆರಾಜಾಧಿರಾಜ, ಮಲೆರಾಜಾಧಿರಾಜ, ಯಾದವ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದ್ವಾರಾವತಿ ನಗರದ ಅಧಿಪತಿ, ಲಾಜ, ಚೋಜ, ಗೌಳ, ಗುರ್ಜರ ಮತ್ತು ಚೋಳ ರಾಜರ ಸ್ಥಾಪಕ, ಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ (ರಾಯ), ಗಿರಿದುರ್ಗಮಲ್ಲ, ಚಲದಂಕ ರಾಮ, ಅಸಹಾಯ ವೀರ, ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ-ಹುಲಿ, ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ದೇವ ದೃಢವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.  ಸೋವಯರ ಮಲಿತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಾಜದ ಮಗನಾದ ಸಿಂಗೇಯ-ದಪ್ಪಣಯ್ಯನು ಪರಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು ಇವನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ವೀರಗಲ್ಲುನ್ನು ಅಂಕೆಯನಾಯಕನ ಮಗ ಮಲಿತಮ್ಮಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment