ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯತ್ತು.
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ 󾬎󾍂󾌺󾌺