ಪ್ರಧಾನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ

ಈ ಜೀವ ಬುಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ತೂತು ಹೊಂದಿದೆ
ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದ.
ಸ್ವತಃ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದೆ
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕಲ್ಲು ದೇವರು
ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಹೋರೆಯ ಹೊತ್ತಿರುವ
ನಾನು ಭಾವುಕನಾದರು
ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಿದೆ
ಕಣ್ಣಿಂಚಿನಲಿ ತೊಡದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಹೇ……
ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಪುರುಷತ್ವ..?
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ನೇಹ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ
ಜೀವನ ಬಂಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ
ಆನೇಕ ಆನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ
ಇವರಿಗ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಿ
ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು
ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು
ನಮಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಂತ್ತೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ.