ಕನಸು

ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಲು.
ಸದಾ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ.